Ubezpieczenia NNW komunikacyjne w towarzystwie Compensa

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są określane skrótem NNW. Jest to zabezpieczenie finansowe w przypadku odniesienia uszkodzeń ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w zdarzeniu drogowym. W firmie Compensa umowa może być zawarta jednocześnie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lub w pakiecie wraz z polisą Autocasco. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe opcje związane z dostępem do lekarzy specjalistów na terenie całego kraju.

Kiedy warto mieć ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW przydaje się w sytuacjach, gdy ulegamy wypadkowi drogowemu. Pojedynczej osobie nie zdarza się to często, ale może być związane z wieloma problemami zdrowotnymi. Jeśli skutkiem wypadku będzie trwały uszczerbek na zdrowiu, możemy liczyć na wypłatę stosownego odszkodowania przez towarzystwo Compensa (z której ofertą zapoznasz się tutaj: https://superpolisa.pl/partner/compensa/). Firma wypłaci świadczenie, które może pokryć koszty leczenia, jak również koszty rehabilitacji lub dłuższej nieobecności w pracy.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Warto dodać, że nieszczęśliwy wypadek to nie tylko kolizja na drodze z innym autem. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia, do których dochodzi w następujących sytuacjach:

  • podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu określonego w polisie,
  • podczas załadunku lub rozładunku pojazdu,
  • podczas postoju na parkingu lub naprawy pojazdu,
  • w przypadku wystąpienia pożaru lub innego uszkodzenia na skutek przyczyn wewnętrznych.

Ograniczenia i wysokość odszkodowania

Ubezpieczenie w firmie Compensa zabezpiecza nas więc przed wszelkimi zdarzeniami, do których może dojść podczas intensywnej eksploatacji samochodu. Ma to zastosowanie również wówczas, gdy przyczyną uszkodzenia będzie czynnik wewnętrzny, na przykład, zwarcie w instalacji elektrycznej. Trzeba tylko pamiętać, że ochroną nie są objęte wszystkie możliwe zdarzenia. Szczegółową listę zawiera dokument, który musi przygotować każda firma ubezpieczeniowa, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdziemy tam także tabelę określającą, jaki procent trwałego uszczerbku na zdrowiu uprawnia do wypłaty określonej wysokości odszkodowania.

Osoby uprawnione do odbioru odszkodowania

Do odbioru odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia NNW jest uprawniona osoba ubezpieczona lub wskazana imiennie w polisie. Ma to zastosowane w przypadku śmierci na skutek wypadku. Może się też zdarzyć, że ubezpieczony nie wskazał innej osoby uprawnionej. W takich sytuacjach Compensa wypłaca środki pieniężne małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub spadkobiercom osoby zawierającej umowę ubezpieczenia. W szczególnie trudnych sytuacjach należy skonsultować się z pracownikiem firmy lub zasięgnąć porady doświadczonego prawnika.